Общи Условия

Наемодателят „Травел Карс“ ЕООД, отдава под наем на наемателя автомобил, подробно описан на лицевата страна на договора, при условията описани в настоящия договор.

1. Приемане и предаване
а. Автомобилът се дава на наемателя в добро състояние със задължителното оборудване, изискано от орагните на КАТ, отразено в двустранно подписания Приемо-предавателен протокол, неразделна част от настоящият Договор, при условията на които става и връщането на автомобила. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи в уговорения срок и място в същото състояние, в което му е предоставен, което се удостоверява в гореспоменатия Приемно-предавателен протокол
б. При неспазване срока на връщане на автомобила от наемателя, той се задължава да уведоми наемодателя не по-късно от уговорения час на връщане. За закъснение наемателят дължи неустойка в размер максимум дневно наемната цена на автомобила. Наемателят може да продължи своя договор по телефона с максимум 48 часа. При забавяне повече от два дни наемателят се задължава да сключи нов договор.
в. Неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил от наемателя за повече от два дни, без за това да е уведомен наемодателя, се счита за присвояване и наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва всички права по настоящия Договор.
2. Щети, загуби, кражби и други
а. При щети, загуби или кражби на автомобила или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, резултат от виновното поведение на наемателя, последния се задължава да плати на наемодателя пълно обезщетение (вкл. разноските по отдаване под наем а заместващия автомобил, разноските за връщане, ремонт, пропуснати ползи и наем). По смисъла на тази клауза заместващ автомобил е този автомобил, който се предоставя на наемателя при пълно или частично ползване на наетия автомобил.
б. Наемателя заплаща изцяло щети по долната част на автомобила, гуми и джанти, кражба на тасове или радиокасетофон.
в. Отговорността по отношение на щети, нанесени на трети лица, ако е причинена виновно от наемателя, се поема от застраховката „Гражданска одговорност“ до лимита й, с изключение на случаите, визирани в т, 5.1; 5.2; и 5.3. от този Договор. Само при наличие на увайен регресен иск от застрахователя по смисъла на чл. 19 от Наредбата за задължителното застраховане тази отговорност се поема от наемателя.
г. При загубване, унищожаване или кражба на талон, ключ или номера на автомобила, наемателят заплаща неустойка в размер на дължимата наемна цена на автомобила за срок от пет дни.
3. Цени и начин на плащане
а. Наемната цена на автомобила се определя на база цената за ползване за един ден, определена в Тарифа, неразделна част от Договора, съобразно наемния период. Тя се заплаща при предаване на автомобила и подписване на Приемо-предавателен протокол.
б. Наемателят се задължава да заплати депозит в размер, посочен в Тарифата, при подписване на Договора. След връщане на автомобила в изрядно състояние – същото, в което е предаден съобразно Приемно-предавателния протокол, депозитът се освобождава. При констатиране в Приемно предавателния протокол на дребни липси или повреди, както и в случай, че автомобилът се върне без гориво или с по-малко от уговореното в Приемо-предавателен протокол, съответната стойност се удържа от депозита, а остатъкът – ако има такъв – се освобождава.
4. Отговорност на наемодателя
а. Наемодателят оттоваря за щети, причинени от наемателя или трети пица, резултат от техническа неизправност на предоставения автомобил, установена от независима авто-техническа експертиза. Разноските по извършване на тази експертиза следва да се поемат от страната, в чийто ущърб е нейното заключение.
б. Наемодателят се задължава да предостави на наемателя заместващ автомобил за срока, за който е сключен Договорът за отдаване под наем на неизправния автомобил.
5. Задължения и отговорности на наемателя
5.1 Наемателят е длъжен:
а. да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин;
б. при настъпване на злополука, щета или повреда да предприема всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетия автомобил;
в. в случай на злополука или щета на автомобила извън дребните инциденти да спази изискванията на ЗДП и Правилника за неговото приложение относно съставяне на протоколи и други документи. В срок от двадесет и четири часа от настъпване на щетата/злополуката, но не по- късно от изтичане на срока на Договора наемателят следва да уведоми наемодателя за това, като съобщи всички факти, обстоятелства и данни (имена на сведетели и др.п.) във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети.
5.2 Наемателят няма право;
а. да ползва автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки, изпитания; да пренася едри, насипни или други товари;
б. да управлява автомобила в пияно състояние или след употреба на наркотици и упойващи медикаменти;
в. да преотстъпва автомобила на трети лица или да го ползва за задгранични пътувания.
5.3 Наемателят трябва да притежава редовно Удостоверение за правоуправление на МПС, стаж над една година и навършена двадесет и една годишна възраст.
5.4 Нарушаване на клаузите на т. 5.1.-5.3., в резултат на което са нанесени щети, изключва ограничената отговорност и наемателят дължи пьлно обезщетение.
5.5 Наемателят дава съгласие личните му данни, описани в Договора, да се ползват за търсене на наказателна и гражданска отговорност.
6. Заключителни разпоредби
а. Всички изменения и допълнения на настоящия Договор, както и всички документи, отразяващи изпълнението му, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от страните или техни упълномощени представители.
б. Всички спорове по сключване, изменение, изпълнение или прекратяване на Договора се решават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие от компетентния съд.
в. За всички неуредени и произтичащи от Договора случаи се прилагат разпоредбите на чл. 228-239 от ЗЗД, ЗДП както и останалите нормативни актове, уреждащи взаимоотношенията между страните.
Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна. Неразделна част от него е Приемно-предавателен протокол.

Травел Карс ЕООД ® 2024